اطلاعیه‌ی انجمن: کاش حال و هوای همیشه دلمان به رنگ نیمه شعبان باشد...

کاش گفتن و شنودن از تو سهم همه ی ثانیه ها باشد و یادآوریت همه دقایق را پر کند و خدمت به تو انگیزه ی همه حرکت ها شود!


کاش سینه مان صندوق صدقه ای شود و قلبمان سکه ای نذر سلامتت!
کاش دردمان همیشه با توسل به تو آرام گیرد و دستمان جز به دعا برای تو به آسمان نرود،
کاش انتظار تو زنگی باشد که از نافرمانیت بازمان دارد!


کاش حال و هوای همیشه دلمان به رنگ نیمه شعبان باشد...


[تصویر:  image.php?id=3113&width=600&height=338&c...1719001268]